سه راه بازدید رزوه ای °45

سه راه بازدید رزوه ای °90

سایز کـــد
Size Code
63/90° STJ0C80D3
110/45° STM0B8203
110/90° STM0C8R03