سه راه بازدید فلنج دار

سایز کـــد
Size Code
63/45° STJ0BF0D3
63/90° STJ0CF0D3
75/45° STK0BF0D3
75/90° STK0CF0D3
90/45° STL0BF0D3
90/90° STI0C8F03
110/45° STM0B8F03
110/90° STM0C8F03