فلنچ جوشی 10 اتمسفر PE80

سایز کـــد
Size Code
63 BFJ00W8P3
90 BFL00W8P3
110 BFM00W8P3
125 BFN00W8P3
160 BFP00W8E3
200 BFR00W8P3
250 BFT00C0P3
315 BFU00W8P3
355 BFV00W8P3