سه راه پیچی 16 اتمسفر

سه راه پیچی 10 اتمسفر

سایز کـــد 10 اتمسفر کـــد 16 اتمسفر
Size Code  10 Atmosphere Code  16 Atmosphere
20        BTE0C0003        BTE0CD003
25        BTF0C0003        BTF0CD003
32        BTG0C0003        BTG0CD003
40        BTH0C0003        BTH0CD003
50        BTI0C0003        BTI0CD003
63        BTJ0C0003        BTJ0CD003
75        BTK0C0003        BTK0CD003
90        BTL0C0003        BTL0CD003
110        BTM0C0003        BTM0CD003
125        BTN0CBD3        BTN0CD003